புதன், 15 செப்டம்பர், 2010

சிறிதே சிந்திக்கவும் ..முடிந்தால் சிரிக்கவும் .. ..

 சிறிதே சிந்திக்கவும் ..முடிந்தால்  சிரிக்கவும் ..
இரவிலே உறங்கும் போது ஒரு கனவு... ..வெளி நாட்டு
உணவு விடுதிகளில் எப்படி விளம்பரம் செய்யலாம் என்று.
மன்னிக்கவும். ஆங்கிலத்தில்    பிதற்றுவதற்கு ......
ஹி..ஹி .வெளிநாட்டுக் கனவல்லவா !
 • Sam bar....Indians drink..
 • No idle talk..........we make idlis.
 • Douse your hunger...Dosas are here.
 • Naan..sense,smell and swallow.
 • Onions and Unions.... ..make us cry.
 • Chic(ken)  legs.........We serve right size.
 • Together we gather.....Good will and a few bucks more.
 • The spices here are the happiest lot......They get mixed up.
 • We provide lunch at your Desktop...you may get Laptop at home.
 • For a little price..............we serve you future chickens.
 • Out of ink.............Today no signature dishes. 

4 கருத்துகள்: